Hazai helyzet I. /Ahogy én látom/

1.) Bevezetés: A témára való ráhangolódás.

2.) Tárgyalás:  1.) A finnugorizmus cáfolata és a MTA kacsolata. 2.) Felesleges a múltunkkal foglalkozni?

3.) Befejezés: Összegzés 

 

Bevezetés: Többféle szemszögből viszgáltam a hazai helyzetet  a "teljesség igénye nélkül". Miért? A téma és a tárhely méreteiből adódóan. A politizálást szeretném mellőzni az írásokból, bár van ahol a hitelesség miatt lehet, hogy rákényszerülök egyes események tényszerű közlése. Azomban kérem, hogy ne skatulyázzanak be. A részrehajlást is kerülni kell, bár az itthon történt eseményekről nehéz indulatmentesen írni, ezt persze előre látom... Nem az én célom embertársaim megbántása, megbotránkoztatása, félreinformálása, megvezetése! Eért is van az, hogy ahol csak lehet hivatkozom a forrásokra, így vissza tudja keresni az érdeklődő. Az én célom, a rávilágítás, az összefüggésekre való rámutatás és olyan kérdések feltevése, amire én nem válaszolhatok közvetlenül, mert akkor részrehajló lennék és az meg hogyan lenne hiteles?! Így a Tisztelt Olvasó maga döntheti el, hogy az élő írásom (azért élő, mert a visszajelzések fojtán állandó fejlődésben tartom) mekkora hatást gyakorolhat rá. Továbbá, hogy érdekesebb legyen, ide kapcsolódó filmeket és további oldalakat is csatolok, hogy ezzel is egyre nagyobb legyen a rálátásunk és szélesedjen a látókörünk. Ennyi bevezető talán már sok is. 

Fontos!!!  >>>  Aki nem hiszi, járjon utánna!!! 

Tárgyalás:    A felnőtté válás folyamatában fontos szerepet játszik a család, a gyermekkorban szerzett élmények, a szülők által végzett nevelő és tanító munka, az iskolában szerzett benyomások, az embert körülvevő közösség, a haza, a kialakuló kapcsolati rendszerek léte illetve nemléte és jóval később a tanulás és dolgozás, a további tapasztalatszerzés és az emberben úgy 20-21éves korában lassanként kikristályosodó értékrend és életszemlélet. Szerintem a teljesértékű felnőtt ember tisztában van saját magával, környezetével és tettei saját bensőjéből fakadóan saját értékrendjét vetíti ki a környezetére és akként formálja alakítja is azt. Ez igaz a jelenre, amiből ahogy az idő múlik, úgy elmultá, azaz multtá válik. A múlt pedig előrevetíti az emberek jövőjét, hiszen csak annak lehet jövője, akinek múltja is volt. A sok fajtáju és gondolkodású emberek akik együttélnek a Földön, azonban nem gondolkodnak mind egyformán, nem viselkednek úgyanúgy a teremtett világgal szemben. Ami nem is feltétlenül baj addig amig egyik sem akar a másik életére törni, vagy a másiknak bármi módon közvetve vagy közvetett módon ártani illetve élősködni rajta. Szerintem alapvetően kétféle viselkedésmód közül választhat az egyén. Az egyik igyekszik együttélni a természettel és minnél kevesebb kárt tenni benne, hiszen tudja, hogy ő is a természet része. A másik viselkedés forma, pedig a természet felélésére irányul.

Szerinted melyik a helyes út??? Az ha feléljük, elpusztítjuk a teremtett világot??? Azt amit Isten adott nékünk???

Az sem helyes út, hogyha tudunk róla, de nem teszünk helyes lépéseket a megfelelő irányba. Ne feledjük el: A teljesértékű felnőtt ember tisztában van saját magával, környezetével és tettei bensőjéből fakadóan saját értékrendjét vetíti ki a környezetére és akként formálja alakítja is azt. Tudom nem egyszerű a helyzet, de a döntést mindenkinek magának kell meghoznia! Ahhoz, hogy a kiutat megleljük, célszerű az alapoktól elindulva rendberekni a dolgokat. Első körben a fejekben kell végre tisztán látni! Kezdjük mondjuk a legnépszerűbb ponntal a nemlétező, de az iskolákban tanított finn-ugorizmussal. Az iskolában ezt tanítják, holott a finnek is tagadják!!! Kik tagadják? Csak néhányat sorolok fel!

 

2/1. A finnugorizmus cáfolata és a MTA kacsolata: -"2004. november 12-én Angela Marcantonio professzor a Római "La Sapienza" Egyetem tanára az Amszterdami Egyetem Nyelvtudományi Intézetében vendégelőadást tartott... Az Amszterdami Egyetem fonológiai tanára, Norval Smith elismerte, hogy Marcantonio professzornak igaza van, ami az uráli/finnugor nyelvcsalád nem-létét illeti."

-Karin Mark (1977) észt antropológusnő írja: "Az embertan sohasem keresné a magyarok eredetét a vogul-osztjákok között, mert áthághatatlanok a különbségek".

-Tóth Tibor antropológusnál (1971) pedig ezt olvassuk: "A honfoglaló magyarok a Kr.előtti VI. századtól a Kr.utáni IV. századig fennállt szkíta-szarmata birodalom egykori népeivel olyan embertani hasonlóságot mutatnak, amelyet nem lehet kimutatni az Urál mentén élt népek ugor ágánál".

-Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból.

-Továbbá következzék egy videóösszevágás, mely tartalmát tekintve több hiteles írásból idéz!


Hunmagyarország - az IGAZSÁG


A finnugor elméletről.

Ha meg akarjuk érteni az eseményeket, akkor induljunk vissza a láncszemeken egyenként! Tehát azt tudjuk, hogy nem létezik semmiféle finn-ugornyelvcsaládos kapcsolat. Azt is tudjuk, hogy egyre többet van hangoztatva a dolog, mégis ezt tanítják az iskolákban, főiskolákon, egyetemeken, legalábbis hazánkban. Tehát utána nézünk annak, hogy mégis ki erőlteti ezt. Így jutunk el a Magyar Tudományos Akadémiához. Aki vizsgálni kezdi megalapításától kezdve mindmáig tartóan a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar nyelvről (és a magyar történelemről) alkotott hivatalos véleményét, bizony nagyon meglepődik: a magyar nyelvről és történelemről alkotott magyar tudományos vélemény a kiegyezés után lendült át teljesen az ellenkező oldalra: mégpedig a magyarokra megalázóvá. Vajon mi volt a Magyar Tudományos Akadémai hivatalos véleménye e nagy pálfordulása előtt?

A Magyar Tudományos Akadémia 1860-as kiadott szótárából az világosan kiderül. (Ez az úgynevezett Czuczor-Fogarasi értelmező szótár, melynek előkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett.) E szótárban láthatjuk: a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye akkoriban az volt, hogy a magyar nyelv ősnyelv, s például az ókori nagy nyelvek (és nyomukban a mai európai nyelvek) is a magyar nyelvnek csupán "leány-nyelvei", vagyis különböző képpen romlott változatai. Még a romlás okát is megmagyarázza a szótár előszavának írója. Az MTA-nak ez a szótára a megfelelő címszavakban rendre meg is adta, hogy az a szó mely nyelvekbe került át az ősi időkben: latin, ógörög, szanszkrit, német, angol, stb.

Berzsenyi Dániel, eredményéről így ír: "Bukdozásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömest tapasztaltam, hogy a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja".

Az ANTI-MTA-ról: "...nem fogadta el a magyarul alig tudó Budenz és Hunfalvy-kitalálta finnugor elméletet. 1877-ben ugyanis Trefort Ágoston kultuszminiszter (a budapesti gimnázium névadója) kiadta az ukázt: "A külső tekintély szempontjából előnyösebb finnugor származás princípiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis azokat a tudósokat fogja támogatni, akik a finnugor eredet mellett törnek lándzsát." Függetlenül ennek tudományosan megindokolható igazságától, ma is ez a szellem él és virul a tudomány fellegváraiban."

Ám jött a 180 fokos fordulat. Kitették a magyar nyelvészeket és történészeket a Tudományos Akadémia vezető posztjairól, s helyettük németeket hoztak. Közöttük volt, ki akkor kezdett magyarul tanulni, amikor már magas rangot betöltve teljhatalmú nyelvésze volt a magyar nyelvnek a Magyar Tudományos Akadémián. (Pl. Josef Budenz, Paul Hunsdorfer.  Ez utóbbi arról is nevezetessé vált, hogy már mint magyar tudós, elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket.  Magyaránszólva történelmet hamisított, mert bizonyítékokat tüntetett el!!!


CSILLAGÖSVÉNYEN - FINUGOR?

CSILLAGÖSVÉNYEN - SZKÍTA & HUN VILÁG!


A németek magyarellenessége régi keletű. A XVIII. században élt német J. E. Fischer és A. L. Schlözer már történelem nélküli népnek minősítette a magyarokat. Ez a vélemény "gyűrűzött" be végül Magyarországra is, s ma is ez uralkodik.) E nagy tisztogatás után a valóban magyar tudósok, írók, költők már csak a partvonalról, figyelhették, micsoda rombolás, sáskajárás történik itt. (Ismerjük a tisztogatásokat az 50-es évekből is.) Arany János ezt írta szomorúan (Az orthológusokra)

"Kisütik, hogy a magyar nyelv

Nincs, nem is lesz, nem is volt,

Ami új van benne mind rossz,

Ami régi, az meg tót."

Jókai Mór pedig elegáns és maró gúnnyal tiltakozva ezt írta: "Csak azt mondhatom: a magyarok nyelve mindig magyar volt."

Három adat jól jellemzi a magyar nyelv védelmezőinek mindenkori, általános helyzetét:

-Czuczor Gergely börtönben írta a fent említett hatalmas szótárának jelentős részét (halálra ítélték egy 48-as verséért, de hat év után szabadult).

-Bajcsy Zsilinszky Endre ugyancsak börtönben írta a "Legrégibb nyelv a magyar" című könyvét.

-S még az 1970-es években is öngyilkosságba kergették Romániában a székely Szabédi Lászlót, miután megjelent a latin és a magyar nyelv mély azonosságát részletesen feltáró, "A magyar nyelv őstörténete" című könyve.

De a közelmúltban is érdekes megfigyelésre adódott lehetőség. Nemrégiben jelent meg az olasz nyelvész, Mario Alinei "Ősi kapocs" című könyve, melynek eredeti címe: "Etruszk: a magyar archaikus formája". Vagyis hogy az etrusz nyelv a korabeli magyar nyelvvel azonos. Ezt persze tudtuk eddig is jópáran, csak hát egészen más, ha külföldi tudós is ezt állítja. Ám láthattuk: ahol hírt adtak e könyvről, csak a szerző és a könyv lejáratására ügyeltek a hivatalos fórumok. Ezzel szemben viszont rendre összeakadok olyan nyugati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magyarul. Ők már tudják, hogy a magyar nyelv az alapnyelv.

Tehát a finnugorizmus az nem létezik! (Világos tehát: ugyanazon ok miatt nem illő a magyar nyelv egyedülálló és nagyszerű tulajdonságairól, ősi eredetéről beszélni, ami miatt sűrgősen lebontották az első pillanatban, mihelyt lehetett a Millenárison az "Álmok álmodói  Világra szóló magyarok" című kiállítást.) Akkor mi a valóság? Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová tartunk? Ezekre a kérdésekre is kaphattok választ a továbbiakban. 

Hamis adatokat tanítanak nekünk? Tudatosan félrevezetnek, becsapnak minket? Ki az aki ezt hagyja? Ki / kik / milyen érdekek állnak a háttérben?

 

A folytatásban rövid filmnézésekre invitálom! A filmek a most következő írásokra kattintva érhetőek el! 

FINUGOR? NEM!, SZKÍTA & HUN VILÁG!, A MAGYAR NÉP REJTÉLYES EREDETE ÉS NYELVE, AZ ŐSNYELV

TITOKZATOS MONDÁINK, BETYÁRVILÁG, BULCSU HADJÁRATAI!, VÉRSZERZŐDÉS, ÖLTÖZKÖDÉS (896 AD),

A MAGYAR GESZTÁK - SZKÍTÁK VAGY HUNOK?, AZ ŐSI ÍRÁS ÉS NYELV EREDETE ÉS HELYE!,

 

A filmekben bemutatott és elhangzott tényekről a Magyar Tudományos Akadémia nem vesz tudomást? Aki mégis beszél róla azt kiteszik az akadémiáról? Az a MTA amit azért hoztak létre, hogy a magyarokról összeszegyűjtse és publikálja a fontos dolgokat? Szerintem pedig közel sem elhanyagolható tény az, hogy a világ több pontján (Kanadában, Japánban, Franciaországba, Kazakoknál, USA, stb...) Azt állítják a kutatók, hogy a mi nyelvünk és népünk a legősibb az egész földön!

Azt is tudjuk, hogy, pl.: Paul Hunsdorfer arról is nevezetessé vált, hogy már mint magyar tudós, elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket.  Magyaránszólva történelmet hamisított, mert bizonyítékokat tüntetett el!!!

 

Ezekből kiindulva felteszem a kérdéseimet, hogy:

-A Magyar Tudományos Akadémia magyarellenes? A MTA miért nem hajlandó a valós történelmet tanítani? Valyon milyen nemzetiségű és gondolkodású ember vezeti a MTA-t?

-Miért rúgják ki a magyar vonalat képviselő kutatókat? -Szabad-e egy külföldi "tudósnak" (Paul Hunsdorfer) történelmi ill. nyelvemlékeket megsemmisíteni azaz történelmet hamisítania?

-A MAGYAR ÁLLAM MIÉRT NEM TESZ ELLENE SEMMIT??? 

 

2/2. Felesleges a múltunkkal foglalkozni?

"Az emberiség ősnépe, ahogy ebben a könyvemben is kifejtem..." /Grandpierre Attila író, csillagász/
Felesleges a múltunkkal foglalkozni?

Karácsonyról: "Nagyon ősi téli napfordulós ünnep." /Szántai Lajos író, művelődés-történész/
Felesleges a múltunkkal foglalkozni?


Befejezés: Végigmentünk a szempontokon és személy szerint még ennél is több dolgot gondoltam felsorolni, de ezeket majd folyamatosan beillesztem, hozzácsatolom az írásokhoz és összegyűjtött információkhoz. A kérdések -amiket igyekszünk a továbbiakban megválaszolni- szaporodnak: 

-Kinek / kiknek állhat érdekükben történelemhamisítás és szándékos félretájékoztatás?

-Az állam miért nem avatkozik közbe?

-A MTA miért ilyen magyarellenes?

-Hamár ilyen magyarellenes, akkor kik vezetik őket?

-A médiából miért nem hallunk erről?

-Van-e ezek között összefüggés?

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő